Mercurius College

Wat is waldorf?

Waldorf is de internationale benaming voor vrijeschoolonderwijs, een wereldwijde stroming binnen het onderwijs die al meer dan honderd jaar bestaat. Het onderwijs op het Mercurius College is gebaseerd op het ‘hoofd, hart en handen’ uitgangspunt van het vrijeschoolonderwijs.  Vrijeschoolonderwijs betekent niet dat je vrij bent om te doen wat je wilt. Met “vrij” wordt hier bedoeld dat het kind zich in vrijheid kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens: sociaal-emotioneel en intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij.

De acht uitgangspunten van het Mercurius College

Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor vrijeschoolonderwijs. Veel mensen ervaren de meerwaarde van het vrijeschoolcurriculum. De veilige leeromgeving bijvoorbeeld, of de aandacht voor de pedagogische basis die aan de didactiek ten grondslag ligt. Een beschrijving van een eigentijdse onderwijsvisie van vrijeschoolonderwijs en handreikingen voor een pedagogisch-didactische aanpak is samengevat in acht uitgangspunten voor vrijeschoolonderwijs.

Menskunde

Het gaat niet om de cijfers, het is de persoonlijke ontwikkeling die telt.

Leeftijdsfasen

Elke leeftijd vraagt om een eigen benadering en werkwijze.

Curriculum

Waarom de vrijeschool zoveel vakken en onderwerpen aanbiedt.

Autonomie van
de leraar

Vanuit je pedagogische kennis en ervaring zelf je lessen vormgeven.

Pedagogisch-
didactisch handelen

Onderwijs waarin pedagogiek en didactiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Verbondenheid

Waarom mentoren en docenten zich voor meerdere jaren met een klas verbinden.

Bildung

Van spreuken en meditaties tot zingeving en filosofie

Gezondmakend onderwijs

Balans tussen continuïteit en vernieuwing.

100 jaar vrijeschool

Inspiratie en toekomst​

Het Mercurius College ziet de school als oefenplaats om de leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling. Hierdoor wordt het verlangen gewekt bij de leerlingen om in de wereld te zijn als volwassenen die autonoom en op basis van oordeelkundigheid en innerlijke vrijheid kunnen denken, voelen en handelen. Volwassenen die zich verbonden weten en daarmee recht doen aan zichzelf, aan anderen en aan de wereld om hen heen.

Vrijeschool onderwijs in Nederland​

De vrijeschoolpedagogiek is ontwikkeld door de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862-1925). In 1919 stichtte hij de eerste Waldorfschule in Stuttgart.
De eerste vrijeschool in Nederland werd in 1923 opgericht in Den Haag
In de 20e eeuw nam het aantal vrijescholen snel toe halverwege de jaren ’70 tot aan het einde van de jaren ’80. Daarna bleef het aantal vrijescholen enkele decennia redelijk gelijk. Sinds 2011 is er weer sprake van een flinke toename van het aantal vrijescholen in Nederland.
 Er zijn in het schooljaar 2020-2021 in totaal 120 vrijescholen: 94 vrijescholen in het primair onderwijs en 26 vrijescholen in het voortgezet onderwijs.

Waldorf internationaal​

Vrijeschoolonderwijs wordt gegeven op de hele wereld. 100 jaar geleden werd de eerste vrijeschool opgericht in Stuttgart. Sindsdien groeit het vrijeschoolonderwijs wereldwijd. Vandaag zijn er over de hele wereld meer dan 1.180 vrijescholen in meer dan 70 landen. De meeste vrijescholen liggen in Europa maar bijvoorbeeld in Azië is de belangstelling enorm groeiend.

Vrijeschoolonderwijs is dat je met je hart, handen en je hoofd leert en je ook creatieve dingen doet met je handen, met je hoofd nadenkt en improviseert, maar ook met je hart, dat je met je hart leert omdat je het leuk vindt en geïnteresseerd bent.

–  Noa