Mercurius College

Begeleiding en zorg

Op het Mercurius College staat de mensontwikkeling centraal.

Door onze leerlingen bewust te maken van hun voelen (hart), denken (hoofd) en willen (handen), worden onze leerlingen wie zij willen en kunnen zijn. Het halen van een diploma is dan ook een onderdeel van het vinden van een eigen plek in een steeds veranderende wereld. Het Mercurius College streeft naar inclusie waar haalbaar. In de visie van de school en tevens binnen ons curriculum wordt op allerlei wijze inhoud gegeven aan inclusie. Voorbeelden hiervan zijn de diversiteit binnen ons lesaanbod en de heterogene klassen en tegelijkertijd differentiatiemogelijkheden binnen deze klassen.

Het Mercurius College biedt ouders, leerlingen, leerkrachten en alle medewerkers een gemeenschap waarin respect en waardering is voor iedereen die daaraan deelneemt.

In onze gemeenschap wordt samengewerkt vanuit empathie en liefde.

Het Mercurius College is een school waar gewerkt wordt vanuit één overkoepelende mensvisie en waarbij de gehele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De grondslag van de begeleiding en de ondersteuning gaat daarom uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in dat tegemoetkomen aan de ondersteuningsvragen van leerlingen een integraal onderdeel is van het dagelijks werk van mentoren en andere medewerkers van de school. Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij is voor de leerling en de ouders de belangrijkste contactpersoon en dus het eerste aanspreekpunt. Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de ondersteuningcoördinator in samenwerking met de mentor en de ouders, de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Passend onderwijs

De scholen binnen het Samenwerkingsverband VO Delflanden hebben gezamenlijk afspraken gemaakt vanuit de wet passend onderwijs over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken zorgen ervoor dat aan elke leerling passend onderwijs geboden kan worden. Het gaat daarbij om leerlingen met een extra ondersteuningsvraag op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de lichamelijke situatie.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Het Mercurius College heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Alle schoolondersteuningsprofielen van de VO scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen in de regio passend onderwijs kunnen krijgen. Het SOP is (deels) bepalend voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het SOP een bepalende rol in het toelatingsbeleid van de school.