Mercurius College

Begeleiding en zorg

Op het Mercurius College staat de mensontwikkeling centraal.

Door onze leerlingen bewust te maken van hun voelen (hart), denken (hoofd) en willen (handen), worden onze leerlingen wie zij willen en kunnen zijn. Het halen van een diploma is dan ook een onderdeel van het vinden van een eigen plek in een steeds veranderende wereld. Het Mercurius College streeft naar inclusie waar haalbaar. In de visie van de school en tevens binnen ons curriculum wordt op allerlei wijze inhoud gegeven aan inclusie. Voorbeelden hiervan zijn de diversiteit binnen ons lesaanbod en de heterogene klassen en tegelijkertijd differentiatiemogelijkheden binnen deze klassen.

Het Mercurius College biedt ouders, leerlingen, leerkrachten en alle medewerkers een gemeenschap waarin respect en waardering is voor iedereen die daaraan deelneemt.

In onze gemeenschap wordt samengewerkt vanuit empathie en liefde.

Het Mercurius College is een school waar gewerkt wordt vanuit één overkoepelende mensvisie en waarbij de gehele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De grondslag van de begeleiding en de ondersteuning gaat daarom uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in dat tegemoetkomen aan de ondersteuningsvragen van leerlingen een integraal onderdeel is van het dagelijks werk van mentoren en andere medewerkers van de school. Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij is voor de leerling en de ouders de belangrijkste contactpersoon en dus het eerste aanspreekpunt. Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de ondersteuningcoördinator in samenwerking met de mentor en de ouders, de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

School moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig voelen. Een plek waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan

Pesten is niet toelaatbaar en wordt niet geaccepteerd. We hebben respect voor onszelf en de ander.

Pesten is menselijk gedrag dat op alle leeftijden en op alle plaatsen kan voorkomen. In dit anti-pestprotocol proberen wij duidelijk te maken hoe wij op onze school over pesten door leerlingen denken en wat wij doen om pesten te voorkomen en hoe we in geval van pesten handelen.

Op het Mercurius College handelen wij volgens de No Blame methode. Hierbij worden leeftijdsgenoten ingezet. Bij adolescenten is gebleken dat zij zich neigen te verzetten tegen de autoriteit van volwassenen en eerder advies aan te nemen van jongeren van hun leeftijd (Salmivalli, 2001). Pesten is voor alle betrokkenen onwenselijk. Niet alleen is het de zorg van het slachtoffer, ook de dader heeft wat te leren. Elke melding zullen we daarom ook zorgvuldig onderzoeken.

Anti-pestcoördinator

In de school zijn anti-pestcoördinatoren aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor het hele traject rondom pesten in de school en zorgt voor implementatie en handhaving van het anti-pestprotocol. Zij zijn eigenaar van alle processen die hier beschreven zijn en de communicatie daarover. Hebben ouders een vermoeden van pesten, dan kunnen ze daarover contact zoeken met de anti pestcoördinatoren mevr. Voorthuijzen en mevr. de Jongh.

 1. Oriëntatie op begrippen

1.1. Wat is ruzie?
Ruzie gaat over een bepaalde zaak en niet om het beschadigen van een persoon. Een ruzie kan uitgepraat worden.
1.2. Wat is plagen?
Er zijn geen slachtoffer(s) en dader(s): machtsverschil speelt geen rol. Bij plagen kun je elkaar aan. De ene keer word je geplaagd en een andere keer plaag jij. Het is niet kwaad bedoeld, maar meer als geintje.
1.3. Wat is pesten?
Bij pesten is er sprake van:

 • Een slachtoffer(s) en dader(s): Machtsverschil speelt een rol.
 • Langdurig: Het houdt niet op na één keer.
 • Herhalend: De pester moet steeds jou hebben.
 • Schade: Er ontstaat lichamelijke, materiële en/of geestelijke schade.
 • Opzet: De pester wil expres kwetsen of pijn doen. Onder pesten wordt in dit protocol verstaan: Als een leerling een langere periode herhaaldelijk is overgeleverd aan systematisch mondeling, schriftelijk, digitaal en/of fysiek geweld van één of meer andere leerlingen.
 1. Maatregelen

2.1.Preventieve maatregelen:
Het behouden van een schoolklimaat waarin iedereen zich veilig kan voelen.

Op schoolniveau:

Er is een anti-pestprotocol.

 • Het personeel wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar op de hoogte gesteld van het anti-pestprotocol en handelt volgens dit protocol.
 • Verbaal en/of fysiek geweld van personeelsleden, ouders of leerlingen wordt niet geaccepteerd. Personeelsleden nemen duidelijk stelling tegen dergelijke gedragingen.
 • Meldpunten voor (vermoedelijk) pestgedrag zijn de mentor, de vertrouwenspersoon en de anti-pestcoördinatoren.
 • Er is een scholing gevolgd door een kleine groep teamleden, waarna een eenduidige aanpak teambreed wordt uitgedragen.

Op klasniveau:

 • Er wordt 3x per jaar aandacht besteed aan groepsvorming door Elise Bergfhoeff. Er wordt 2x per jaar een klassenopstelling gedaan door Anne van Wageningen.
 • In de (mentor)lessen van de klassen 1, 2 en 3 wordt aandacht besteed aan omgangsnormen, sociale vaardigheden en groepsvorming. Vanaf augustus 2023 wordt in klas 1 begonnen met mentorlessen waarin sociale veiligheid onderwerp is van gesprek. Die lessen breiden zich later uit naar de hogere leerjaren. Een No Blame traject kan selectief ingezet worden door de mentor als daar aanleiding voor is.
 • Mentoren en docenten signaleren pestgedrag en nemen elke melding serieus.
 • Voorlichting over het verantwoord gebruik van internet en sociale media wordt in klas 1 gegeven door een externe organisatie (JIP).

2.2.Curatieve maatregelen

Bij zichtbaar pestgedrag of bij vermoeden/melding van pesten hanteren we de volgende aanpak:

Allereerst wordt de melding opgepakt en wordt er gekeken wat nodig is, als dat de No Blame aanpak is, volgen onderstaande stappen. Soms is in gesprek gaan met beide partijen echter al voldoende.

Stap 1:
De No Blame methode is een stappenplan om effectief en oplossingsgericht tegen pesten op te treden. De stappen lijken op zich simpel; in eerste instantie neem je het kind dat gepest wordt apart en bespreekt de problemen. Vervolgens wordt een groepje kinderen geformeerd die een steungroep vormen en gaan helpen en tenslotte kijk je na een week of twee wat er veranderd is. Dit protocol is effectief gebleken in 90% van de aangepakte incidenten.

Stap 2:

De mentor informeert de ouders van de gepeste leerling en de pester. Er wordt uitgelegd op welke manier het Mercurius College hiermee omgaat (uitleg anti-pestprotocol).

Er wordt aan de ouders gevraagd om mee te gaan in de aanpak die school hanteert en dit ook zo uit te dragen naar het kind. Op deze wijze kunnen we met elkaar een veilige eenduidige baken te zijn voor de kinderen /onze leerlingen waarin school en thuis verbonden zijn.

https://www.noblame.nl/indemedia/WatWerkt02.htm

Meelopers:

De passieve pester(s) doen niets om het pesten te stoppen en/of hangen rond de pester of de gepeste leerling. Deze leerlingen worden betrokken en eventueel wordt er nog een apart gesprek gepland met de mentor en deze leerlingen.

De mentor brengt collega’s op de hoogte van het pestgedrag, zodat zij gericht kunnen waarnemen.

Stap 3:
De mentor maakt een notitie in het leerlingvolgsysteem (Somtoday) over de betreffende situatie en de gevolgde aanpak.

Misschien meer iets in de trant van: pesten is niet alleen het probleem van het slachtoffer, ook de dader heeft iets te leren. We zullen elke melding daarom serieus onderzoeken.

Download het pestprotocol

Passend onderwijs

De scholen binnen het Samenwerkingsverband VO Delflanden hebben gezamenlijk afspraken gemaakt vanuit de wet passend onderwijs over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken zorgen ervoor dat aan elke leerling passend onderwijs geboden kan worden. Het gaat daarbij om leerlingen met een extra ondersteuningsvraag op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de lichamelijke situatie.

Dyslexie en dyscalculie

Vanuit het streven dat elke leerling passend onderwijs geboden kan worden, hebben we voor dyslexie en dyscalculie standaard protocollen opgesteld.

Download dyslexieprotocol

Download dyscalculieprotocol

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Het Mercurius College heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Alle schoolondersteuningsprofielen van de VO scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen in de regio passend onderwijs kunnen krijgen. Het SOP is (deels) bepalend voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het SOP een bepalende rol in het toelatingsbeleid van de school.

Download ons Schoolondersteuningsprofiel