Mercurius College

De medenzeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad ben je als leerling, ouder en medewerker betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen dienen we als school advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. In september 2023 zal het Mercurius College de medezeggenschapsraad (MR) samenstellen. De MR bestaat uit:

  • Leerlingen: een kwart van het aantal leden door en uit de leerlingen worden gekozen
  • Personeel: de helft van het aantal leden door en uit het personeel worden gekozen;
  • Ouders: een kwart van het aantal leden door en uit de ouders worden gekozen;

De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school.

Heb je interesse? Stuur een mailtje aan info@mercuriuscollege.nl

(Klassen)ouders en klassenouderoverleg  

Ouders zijn onmisbaar voor de school. In elke klas vragen we twee of drie ouders klassenouder. De klassenouders worden tijdens de eerste ouderavond van het schooljaar door de ouders van een klas gekozen. De taak van deze klassenouder is een goede band tussen ouders onderling en tussen oudergroep en leerkrachten te bevorderen. De klassenouders assisteren de klassenleerkrachten bij het voorbereiden van ouderavonden en bij het coördineren van de vrijwilligerstaken van ouders.)  

Het klassenouderoverleg komt circa 3 keer per jaar bijeen. Hiervoor worden de klassenouders uitgenodigd. De schoolleiding is daar in de regel bij aanwezig. Verder is er ook altijd een personeelslid uit de medezeggenschapsraad bij. Klassenouders stimuleren en bevorderen waar mogelijk de communicatie over en weer tussen school en ouders. Daarom is dit overleg voor iedereen van vitaal belang. In de vergadering wordt vanuit allerlei invalshoeken gesproken over wat er in de school speelt. Het KOO heeft twee functies:  

  • Een platform voor gesprek over de leerlingen, de school en de wereld waarin we samen opvoeden en scholen;  
  • Een venster waarvoor ouders en school (partners in opvoeding en scholing) bij elkaar naar binnen kunnen kijken, kunnen bespreken ‘hoe het er bij ons uitziet’. Hierdoor is er van beide kanten zicht op wat er nodig is. Dit leidt vervolgens tot aanpassingen en bijstellingen.