Aanmelden voor brugklassers

Wat fijn dat je kiest voor het Mercurius College! Je ouders kunnen je aanmelden vanaf zaterdag 11 februari. Als je uiterlijk vrijdag 24 februari bent aangemeld, krijg je op woensdag 5 april bericht over jouw toelating. Aanmelden kan digitaal via onze website vanaf zaterdag 11 februari.

We gaan in augustus 2023 starten met de eerste tot en met de vierde klas. We krijgen van de gemeente Delft twee gebouwen, daarin passen ongeveer dertien klassen. Een groot deel daarvan wordt gevuld door leerlingen van Waldorf Grotius. Daarnaast verwachten op dit moment dat we komend schooljaar vijf eerste klassen een plek kunnen geven.

Voor schooljaar 2023-2024 betekent dit dat wij een instroomcapaciteit hebben van 140 leerlingen in de brugklas, gelijkmatig verdeeld over de niveaus vmbo-t, havo en vwo.
Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zullen de voorrangsregels worden gehanteerd en zal daarna eventueel geloot worden. Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, verwijzen wij door naar de school van tweede voorkeur. Daarom vragen we je om bij de aanmelding voor onze school aan te geven wat je school van tweede voorkeur is. Met het Grotius College hebben wij afgesproken dat we, als je als tweede voorkeur het Grotius College hebt,  je gegevens zullen doorgeven mits je daarvoor toestemming hebt gegeven. Het CLD, locatie Molenhuispad en Stanislas Westplantsoen passen ook voorrangsregels en een mogelijke loting toe. Leerlingen die een van deze twee scholen als tweede keuze invullen, kunnen daar waarschijnlijk niet geplaatst worden.

Veel ouders vragen wat de kans is bij een eventuele loting. Dat is voor ons moeilijk te bepalen bij een nieuw initiatief als dit. Het is uiteraard afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wij hopen zelf op precies genoeg leerlingen zodat we iedereen een plek kunnen geven binnen de gebouwen die ons zijn toegewezen.

Plaatsing en voorrang

Je kunt je aanmelden met een vmbo-t (mavo)-advies, vmbo-t-havo-advies, havo-advies, havo/vwo- advies of vwo-advies. De volgende leerlingen krijgen voorrang, mits zij uiterlijk 24 februari zijn aangemeld:

1) Leerlingen die nu op Waldorf Grotius zitten
2) Leerlingen die nu op een vrije basisschool zitten of
leerlingen met een (half-, stief-)broer/zus op het Waldorf Grotius of
leerlingen met een (half-, stief-)broer/zus die op het Waldorf Grotius hebben gezeten of
kinderen van medewerkers van het Mercurius College

Leerlingen die nu op Waldorf Grotius zitten, die zich aanmelden voor het Mercurius College vóór zaterdag 25 februari, die worden ALTIJD geplaatst.
Leerlingen uit groep 2 worden zeer waarschijnlijk geplaatst

De loting die bij dit proces hoort, wordt verricht door een notaris. Leerlingen krijgen op basis van de loting een rangnummer toebedeeld. Dat wordt in bijzijn van de notaris vastgelegd. De leerlingen worden daarna geplaatst op volgorde van het toebedeelde rangnummer. Wanneer op een later moment alsnog een plek vrijkomt, dan zullen de niet geplaatste leerlingen benaderd worden voor de vrijgekomen plek, op volgorde van het toegekende rangnummer.

Als je later aanmeldt dan vrijdag 24 februari, dan kan het zijn dat er geen plek meer is. Als er wel plek is, dan zal de plaatsing gebeuren op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Tijdpad aanmelding

Zaterdag 11 t/m vrijdag 24 februari 

Aanmelden: het aanmeldformulier moet digitaal worden ingeleverd. Vanaf 11 februari plaatsen we het formulier op deze pagina. U krijgt bevestiging van ontvangst.

Woensdag 5 april

Bericht van plaatsing per e-mail aan ouder(s)

Uiterlijk donderdag 6 april

Bevestigen of annuleren van de plaatsing van de leerling door de ouder(s) van de leerling.
Dat kan via een link in het bericht van plaatsing dat op woensdag 5 april aan de ouder(s) is verzonden.

Vrijdag 7 april

Als blijkt dat er na donderdag 6 april nog plaatsen beschikbaar zijn, dan worden deze toebedeeld aan nog niet geplaatste leerlingen op volgorde van de rangnummers, die via de loting beschikbaar gesteld.
Op vrijdag 7 april (Goede vrijdag) tussen 9.00-12.00 uur worden ouder(s)/verzorger(s) gebeld wiens kind alsnog geplaatst kan worden.

Vragen

Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school kunnen ouders/verzorgers contact met ons opnemen per e-mail info@mercuriuscollege.nl.


De eerste kennismaking

Als je je op het Mercurius College hebt ingeschreven, kom je al in juni een middag langs. Je leert die dag je klasgenoten en je mentor kennen. In diezelfde week worden ook je ouders uitgenodigd voor een kennismaking.
Na de zomervakantie starten we met een kennismakingsweek en leggen we uit hoe alles werkt op school.

 

Aanmelden voor zij-instromers

We verwachten beperkt plek voor zij-instromers te hebben op het Mercurius College. Als zij-instromer kom je in een klas die gevormd wordt door leerlingen die nu op Waldorf Grotius zitten en die overstappen naar het Mercurius College. Zij hebben voorrang op andere aanmeldingen omdat ze nu al vrijeschoolonderwijs volgen mits ze zich voor 25 februari aanmelden.
Je kan instromen in de tweede en derde klas op vmbo-t (mavo) en havo- en vwo-niveau. Je komt dan in een mavo/havo klas of een havo/vwo klas.  Ook kan je instromen in de vierde klas op havo- en vwo-niveau.

Afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt vanuit Waldorf Grotius is er een aantal plaatsen beschikbaar voor zij-instromers. We kijken hierbij ook naar de samenstelling van de klas, in hoeverre daar leerlingen nog bijpassen.

Als er meer leerlingen zijn dan plekken in de klas, dan zullen we ook voor de zij-instromers loten. Het is daarom ook voor zij-instromers van belang om je vanaf 11 februari en uiterlijk 24 februari in te schrijven via de site van het Mercurius College.

Als je later aanmeldt dan vrijdag 24 februari, dan kan het zijn dat er geen plek meer is. Als er wel plek is, dan zal de plaatsing gebeuren op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Dit geldt voor zij-instromers vanuit Waldorf Grotius, als ook voor zij-instromers van andere scholen.

Examenvakken en profielen

 
We bieden een ruime keus aan in examenvakken. Dat kunnen we doen omdat de leerlingen meer zelfstandig aan het werk gaan. Ben je benieuwd? Dan kan je hier het keuzeformulier voor havo bekijken en hier voor vwo.